Договір

Головна  /   Телефонний зв'язок  /  Договір

                                Договір №  ______-Т

                                       на надання послуг зв'язку

м. Київ  

                                                                       «ххх» хххх 2018 р.

       ТОВ «УКРКОМ», в особі технічного директора Парфір’єва В.В., який діє на підставі довіреності № 01/09/02-2017 від 01.09.2017р. і ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України № 000757 від 18.05.2017 року (далі «Оператор» за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 28.09.2006 № 384 внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій), і Громадянин (Громадянка)

Іванов Іван Іванович

Ідент. номер ________________________________

паспорт серія  ХХ  номер  ХХХХХХ

виданий ____________________________________________________________________________________,

який (яка) мешкає

за адресою: __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________,

 (далі «Абонент»), уклали цей договір (далі «Договір») про нижченаведене:

 

                                                                             Терміни, вживані в Договорі

Послуги або Послуги Оператора – послуги міського, міжміського та міжнародного комутованого електрозв'язку, що надаються Оператором в рамках Договору і додатків до нього, на підставі та відповідно до ліцензій, виданих Оператору Національною комісією регулювання зв'язку України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або її правонаступниками (далі по тексту НКРЗІ), та договорів з постачальниками послуг самому Оператору.

Точка демаркації. Під точкою демаркації розуміється фізичне місце, в якому відповідальність за працездатність і збереження каналу зв'язку переходить від Оператора до Абонента.

Точкою демаркації за договором вважається плінт Оператора, встановлений в приміщенні за адресою: ___________________________.

Відключення – набір технологічних операцій, що блокують Абоненту доступ до Послуг.

Скасування – набір операцій, що руйнує існуючий зв'язок. Для повторного ввімкнення необхідні процедури, аналогічні створенню нового Абонента.

Розрахунковий період – календарний місяць, у межах якого надавалися Послуги.

                                                                              1. Предмет Договору

                  1.1 Оператор надає Абоненту Послуги відповідно з умовами Договору та Додатками до нього, надає Абоненту __ (___________) номер (__________) за адресою: ___________________, з         номерного                           ресурсу, що є в його розпорядженні, виконує роботи по підключенню ліній Абонента в точці демаркації до АТС Оператора.

                  1.2  Абонент зобов'язується вносити щомісячну абонентську плату, плату за створюваний вихідний трафік в межах м. Києва, плату за проведені міжміські та міжнародні переговори (вихідні, за тарифами                               НКРЗІ), плату за користування додатковими послугами на умовах і відповідно до Договору і Додатків до нього.

                  1.3  Загальна сума до сплати становить: _______________________________________________________

                                                                               2.  Права та Обов'язки Сторін

       2.1 Оператор зобов'язується:

                 2.1.1 Протягом 20-ти робочих днів з дати підписання Договору виконати роботи по підключеню ліній (кабелю) в точці демаркації до АТС Оператора (за умови надходження установчої плати на рахунок                                    Оператора та готовності кабелю Абонента)

                 2.1.2 Надати і підключити Абоненту номери та лінії з власного ресурсу згідно п.1.1. цього Договору.

                 2.1.3 Забезпечити вихід номерів Абонента на телефонну мережу загального користування м. Києва та доступ до послуг міжміського і міжнародного зв'язку.

                 2.1.4 Надати безоплатний доступ до служб екстреного виклику: пожежної служби (101), міліції (102), швидкої медичної допомоги (103), аварійної служби газу (104), служби допомоги (112).

                 2.1.5 Виставляти Абоненту рахунок за користування Послугами Оператора щомісячно, протягом 15 днів місяця, наступного за розрахунковим.

                 2.1.6 Застосовувати при наданні послуг Абоненту обладнання і пристрої, що мають державні сертифікати.

                 2.1.7 Не розголошувати відомості, одержані від Абонента в порядку виконання Договору, а також дані по переговорах абонента, окрім випадків, визначених чинним законодавством України.

                 2.1.8 Приймати до розгляду скарги в порядку, встановленому НКРЗІ.

           2.2  Оператор має право:

                2.2.1 Змінювати тарифи на Послуги з письмовим повідомленням Абонента не менше ніж за 7 днів до введення їх в дію. Зміна тарифів може бути проведена у випадку зміни вартості послуг третіх осіб –                                  постачальників послуг самому Оператору, наказами і рішеннями НКРЗІ, законами, указами, постановами, рішеннями та розпорядженнями органів влади і управління, що впливають на ціноутворення                            в галузі зв'язку.

               2.2.2  Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги відповідно до умов Договору.

               2.2.3 У випадку неоплати рахунку до 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду, застосувати до Абонента штрафні санкції у вигляді пені у розмірі облікової ставки Національного                                  Банку України від несплаченої суми за кожен день прострочки, а при несплаті рахунку протягом наступних 10-ти днів, припинити надання Послуг (відключити номери). При цьому повторне включення                            Абонента проводиться після оплати рахунку та пені. Якщо оплата не внесена протягом 10 календарних днів з дати відключення, Оператор має право скасувати номер (номери) Абонента та розірвати                           Договір, про що письмово попереджає Абонента за 15 календарних днів. Після цього Оператор має право звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості Абонента.

               2.2.4 У разі технічної необхідності змінити номерний план наданої ємності в порядку і на умовах, визначених НКРЗІ і діючими Правилами.

         2.3 Абонент зобов'язується:

             2.3.1  Не передавати виділений номер (номери) в оренду або інше користування будь-яким особам, підприємствам та організаціям, незалежно від їх відношення до Абонента, без повідомлення Оператора. У                         випадку передачі номера (номерів) в тимчасове користування, наприклад, при оренді приміщень, Абонент зобов'язаний протягом 15-ти календарних днів повідомити Оператора про зміну фактичного                           користувача (переукласти Договір).

             2.3.2  Використовувати кінцеве обладнання, що має сертифікат та дозволене для використання на мережах зв’язку.

             2.3.3  Усунення пошкоджень на ділянці від точки демаркації до апарату виконувати за свій рахунок (по заявці на бюро ремонту Оператора або до уповноваженої особи).

             2.3.4  Отримувати письмове погодження Оператора (або уповноваженої ним особи) проекту (ескізу) виконання робіт при виникненні необхідності переобладнання проводки від точки демаркації до апаратів,                          наприклад, при проведенні ремонту приміщення.

             2.3.5  Протягом одного календарного місяця повідомити Оператора про зміну відповідальної особи за договором. У випадку реєстрації (перереєстрації) будь-якого підприємства за адресою Абонента (для                             фізичних осіб), повідомити Оператора протягом 20 діб. У випадку ліквідації або перереєстрації підприємства повідомити Оператора протягом 10-ти календарних днів.

             2.3.6  Не створювати з використанням підключеного номера (номерів) довідково-інформаційних, диспетчерських, пошукових та інших видів служб. Не організовувати служб доступу до послуг ІНТЕРНЕТ                                 (послуги провайдера). При необхідності створення вказаних служб Абонент зобов'язаний укласти додаткову угоду з Оператором.

             2.3.7  Не надавати з використанням наданих номерів та ліній послуг міжміського та міжнародного зв’язку незалежно від технології передачі голосу або даних.

       2.4  Абонент має право:

           2.4.1  Достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Оператора не менше, ніж за 30 календарних днів, за умови повного розрахунку з Оператором.

           2.4.2  Перенести належний йому номер (номери) в інші приміщення в межах зони дії мережі Оператора. Такі роботи виконуються за окремою угодою.

           2.4.3  Змінити номерний план наданої ємності (за наявності технічної можливості Оператора). Такі роботи виконуються за окремою угодою.

                                                                                         3. Відповідальність

           3.1  Оператор несе відповідальність перед Абонентом в порядку і на умовах, визначених діючими Законами України (Закон України “Про телекомунікації”), іншими правилами та нормативами, що встановлені                    НКРЗІ та Кабінетом міністрів України. Межі відповідальності Оператора обмежені точкою демаркації.

           3.2  Оператор не несе відповідальності:

           3.2.1  За зниження якості послуг, що надаються, якщо це зниження викликане пошкодженням лінії від точки демаркації до кінцевого пристрою Абонента, або самого пристрою, або застосуванням пристрою,                           що  не має сертифікату.

           3.2.2  Перед третіми особами, якщо їм буде причинений будь-який збиток, пов'язаний з діями Абонента або його клієнтів, або його гостей, з використанням мережі Оператора або інших операторів.

           3.2.3  За користування Послугами членами родини, гостями або іншими особами з номера (номерів) Абонента, якщо таке користування заподіяло збиток Абоненту.

           3.3  Абонент несе відповідальність за достовірність відомостей, переданих Оператору у порядку складання і виконання Договору.

           3.4  При невиконанні умов Договору, Абонент несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством України.

                                                                                         4.  Порядок розрахунків

           4.1  Розрахунки проводяться шляхом оплати Абонентом рахунку, що надається Оператором щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.

           4.2  Абонент сплачує абонентську плату за користування доступом до міської телефонної мережі, плату за створюваний вихідний трафік в межах м. Києва, плату за проведені міжміські та міжнародні                                    переговори, плату за надані додаткові послуги (при укладенні додаткових угод), не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду.

           4.3  Абонент має можливість авансування оплати Послуг.

           4.4  У випадку неодержання рахунку до 20 числа поточного місяця, Абонент повинен навести довідки по рахунку за телефонами: 205-55-88, 205-55-00.

                                                                                          5.  Форс-мажор

           5.1  Оператор не несе відповідальності за невиконання або обмеження виконання Договору, якщо таке викликане дією непереборних сил, передбачити які на момент підписання Договору було неможливо, а                      саме: військові дії, суспільні безладдя, стихійні лиха, пожежі, а також рішення органів влади та управління, які роблять неможливим або обмежують подальше виконання Договору.

                                                                                          6.  Інші умови

          6.1  Абонент має можливість авансування оплати Послуг. Аванс вноситься Абонентом на підставі рахунку, що надає Оператор на замовлення Абонента. На суму авансу не нараховується плата за надання                         послуг в кредит.

          6.2  За надання Послуг міжміського і міжнародного зв'язку в кредит Абонент сплачує 2% від суми за міжміські та міжнародні розмови. Відсоток за кредит не стягується на суму сплаченого авансу.

          6.3  Якщо Абонент не отримав рахунок за обставин, що не залежать від Оператора, наприклад у випадку втрати звичайного поштового відправлення, то такі обставини не вважаються за поважні і претензії                         щодо вимикання номерів за несплату не приймаються.

          6.4  Деталізацію рахунків за проведені міжміські та міжнародні переговори Оператор може надавати в друкованому вигляді за окрему плату (Абонент сплачує вартість роздруківки за кожний аркуш), або                               безкоштовно по електронній пошті. Бажану форму надання даних деталізації Абонент повинен вказати  письмово листом довільної форми, в якому вказати електронну адресу або замовити друкований                       вигляд.

         6.5  Підписанням даного Договору, Абонент надає згоду на те, що інформація про нього, в тому числі таке, що може бути кваліфіковане як персональні дані, буде внесено до бази даних Оператора. Абонент                        надає згоду Оператору на використання та обробку персональних даних, та погоджується з тим, що ця інформація буде використовуватись для обліку Абонентів, обліку наданих послуг, а також для                                розрахунків та розсилання повідомлень і рахунків на сплату послуг.

        6.6  Всі додатки, які підписані Сторонами, складають невід'ємну частину Договору.

        6.7  Телефони служби підтримки (оператор вузла) – 201-0000 та 201-0001.

        6.8  Абонент ознайомлений із «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», а також із змістом статей 148 -1,-2,-3,-4 Кодексу про адміністративні правопорушення України та змістом розділу                    XVI Кримінального Кодексу України.

                                                                                         7.  Вирішення спорів

       7.1  У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

       7.2  У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку

                                                                                           8. Термін дії Договору та умови його дострокового розірвання

       8.1  Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2018р. У разі відсутності заяви Абонента за один місяць до закінчення дії Договору, він вважається продовженим на кожний                                    календарний рік на тих самих умовах, які були передбачені вище.

       8.2  Абонент має право достроково розірвати Договір тільки за умови повного розрахунку з Оператором, про що письмово повідомляє Оператора не менше, ніж за 30 календарних діб до строку припинення                        договору.

       8.3  Оператор має право розірвати Договір при невиконанні Абонентом умов пунктів 2.2.3, 2.3 та 3.4.

                                                                                              9.  Юридичні адреси сторін

Оператор:

ТОВ «УКРКОМ»

04119, м.Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 15, тел. 205-55-00, факс 205-55-25,

п/р 26001799983774 у АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838

Код ЄДРПОУ № 22891175, ІПН № 228911726052

Статус платника податку на прибуток за основною ставкою

Технічний директор

 

 

___________________ В.В. Парфір’єв

М.П.

 

 

 

 

Абонент:

 

___________________

 

 

Карта мережі
Надійний сервіс і висока якість телекомунікаційних послуг. Карта мережі
 
Тарифи
Тарифна політика ТОВ "УКРКОМ" визначається відповідним рішенням
національної Комісії з питань регулювання зв'язку.
 
Корпоративним клієнтам

Якщо декілька ваших офісів розміщені в різних частинах міста, Вам потрібно...