Договір

Головна  /   Телефонний зв'язок  /  Договір

Договір № ______-Т

на надання послуг зв'язку

м. Київ « » 2014 р.

ТОВ «УКРКОМ», в особі директора _________________, який діє на підставі Статуту і ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку України серії АЕ №521783 від 26.11.2014 року (далі «Оператор» за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 28.09.2006 № 384 внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій), і __________________, в особі директора __________________________, який діє на підставі Статуту, (далі «Абонент»), уклали цей договір (далі «Договір») про нижченаведене:

Терміни, вживані в Договорі

Послуги або Послуги Оператора – послуги міського, міжміського та міжнародного комутованого електрозв'язку, що надаються Оператором в рамках Договору і додатків до нього, на підставі та відповідно до ліцензій, виданих Оператору Національною комісією регулювання зв'язку України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або її правонаступниками (далі по тексту НКРЗІ), та договорів з постачальниками послуг самому Оператору.

Точка демаркації. Під точкою демаркації розуміється фізичне місце, в якому відповідальність за працездатність і збереження каналу зв'язку переходить від Оператора до Абонента.

Точкою демаркації вважається

Відключення – набір технологічних операцій, що блокують Абоненту доступ до Послуг.
Скасування – набір операцій, що руйнує існуючий зв'язок. Для повторного ввімкнення необхідні процедури, аналогічні створенню нового Абонента.
Розрахунковий період – календарний місяць, у межах якого надавалися Послуги.

1. Предмет договору

1.1 Оператор надає Абоненту Послуги, надає Абоненту 1 (один) номер (ХХХХХХХХ) за адресою:_______, з номерного ресурсу, що є в його розпорядженні, виконує роботи по підключенню ліній Абонента в точці демаркації до АТС Оператора.
1.2 Абонент сплачує установчу плату, а також зобов'язується вносити щомісячну абонентську плату та плату за створюваний вихідний трафік в межах м. Києва (за тарифами, встановленими рішеннями НКРЗІ), плату за проведені міжміські і міжнародні переговори, плату за користування додатковими послугами на умовах і відповідно до Договору і Додатків до нього.
1.3 Установча плата за номер становить
_____________________________________________________________.
1.4 Загальна сума установчої плати складає
__________________________________________________________.

2. Права та Обов'язки Сторін

2.1 Оператор зобов'язується:
2.1.1 Протягом 20-ти робочих днів з дати підписання Договору виконати роботи по підключенню ліній (кабелю) в точці демаркації до АТС Оператора (за умови надходження установчої плати на рахунок Оператора).
2.1.2 Надати і підключити Абоненту номера з наявного ресурсу згідно п.1.1. цього Договору.
2.1.3 Виконати програмування своєї АТС для формування номерного плану і тракту із заданими параметрами і надання додаткових послуг (при необхідності).
2.1.4 Підключити лінії Абонента до телефонної мережі загального користування м. Києва і до послуг міжміського і міжнародного зв'язку.
2.1.5 Надати безоплатний доступ до служб екстреного виклику: пожежної служби (101), міліції (102), швидкої медичної допомоги (103), аварійної служби газу (104), служби допомоги (112).
2.1.6 Забезпечити експлуатацію лінії і усунення пошкоджень від АТС Оператора до точки демаркації. Усунення пошкоджень на ділянці від точки демаркації до АТС Оператора проводиться по нормативах, встановлених діючими Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова КМУ № 295 від 11 квітня 2012р. надалі за текстом «Правила») за рахунок Оператора.
2.1.7 Застосовувати при наданні послуг Абоненту обладнання і пристрої, що мають державні сертифікати.
2.1.8 Не розголошувати відомості, одержані від Абонента в порядку виконання Договору, а також дані по переговорах Абонента, крім випадків, визначених чинним законодавством України.
2.1.9 Приймати до розгляду скарги в порядку, встановленому діючими Правилами.
2.2 Оператор має право:
2.2.1 Змінювати тарифи на Послуги з письмовим повідомленням Абонента не менше ніж за 7 днів до введення їх в дію. Зміна тарифів може бути проведена у випадку зміни вартості послуг третіх осіб – постачальників послуг самому Оператору, наказами і рішеннями НКРЗІ, законами, указами, постановами, рішеннями та розпорядженнями органів влади і управління, що впливають на ціноутворення в галузі зв'язку.
2.2.2 Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги відповідно до умов Договору.
2.2.3 У випадку неоплати рахунку до 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду, застосувати до Абонента штрафні санкції у вигляді пені у розмірі облікової ставки Національного Банку України від несплаченої суми за кожен день прострочки, а при несплаті рахунку протягом наступних 10-ти днів, припинити надання Послуг (відключити номери). При цьому повторне включення Абонента проводиться після оплати рахунку та пені. Якщо оплата не внесена протягом 10 календарних днів з дати відключення, Оператор має право скасувати номер (номери) Абонента та розірвати Договір, про що письмово попереджає Абонента за 15 календарних днів. Після цього Оператор має право звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості Абонента.
2.2.4 У разі технічної необхідності змінити номерний план наданої ємності в порядку і на умовах, визначених НКРЗІ і діючими Правилами.
2.3 Абонент зобов'язується:
2.3.1 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати рахунки за надані Послуги відповідно до умов Договору.
2.3.2 Застосовувати кінцеві пристрої, що мають сертифікат і дозволені до застосування на телефонних мережах загального користування. Наявність сертифікату на обладнання Абонент повинен вимагати у продавця обладнання.
2.3.3 Не проводити самостійно ніяких робіт на підключених лініях та в розподільчих пристроях (боксах, коробках, шафах). В разі виникнення необхідності проведення робіт або переобладнання внутрішньої проводки, звертатися до Оператора або до уповноважених ним осіб для виконання всіх видів робіт.
2.3.4 Забезпечити експлуатацію та збереження ліній зв`язку від точки демаркації до кінцевих пристроїв. Не допускати підключення сторонніх споживачів чи паралельних ліній.
2.3.5 Усунення пошкоджень на ділянці від точки демаркації до апарату виконувати за свій рахунок (по заявці на бюро ремонту Оператора або до уповноваженої особи).
2.3.6 Не передавати виділен(і)ий номер (номери) в оренду або інше користування будь-яким підприємствам і організаціям, незалежно від їх відношення до Абонента без повідомлення Оператора. У випадку передачі номера (номерів) в тимчасове користування, наприклад, при оренді приміщень, Абонент зобов'язаний протягом 15-ти календарних днів повідомити Оператора про зміну фактичного користувача (переукласти Договір). Перереєстрація номера (номерів) Оператором проводиться на умовах, визначених діючими Правилами.
2.3.7 У 20-ти денний строк повідомити Оператора про зміну юридичних або розрахункових реквізитів. У випадку реєстрації (перереєстрації) будь-якого підприємства за адресою Абонента (для фізичних осіб) повідомити Оператора протягом 20 діб. У випадку ліквідації або перереєстрації підприємства повідомити Оператора протягом 10-ти календарних днів.
2.3.8 Нести повну відповідальність за пошкодження обладнання та лінійних споруд Оператора у випадку використання недозволених до застосування на телефонних мережах пристроїв, або в результаті неузгодженого з черговим персоналом Оператора ремонту ліній, що призвели до таких пошкоджень.
2.3.9 Не створювати з використанням підключеного номера (номерів) довідково-інформаційних, диспетчерських, пошукових та інших видів служб. Не організовувати служби доступу до послуг ІНТЕРНЕТ (послуги провайдера). При необхідності створення вказаних служб Абонент зобов'язаний укласти додаткову угоду з Оператором.
2.3.10 Не надавати з використанням виділених номерів та ліній послуг міжміського та міжнародного зв’язку незалежно від технології передачі голосу або даних.
2.4 Абонент має право:
2.4.1 Достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Оператора не менше, ніж за 30 календарних днів, за умови повного розрахунку з Оператором.
2.4.2 Перенести належний йому номер (номери) в інші приміщення в межах зони дії мережі Оператора. Такі роботи виконуються за окремою угодою.
2.4.3 Змінити номерний план наданої ємності (за наявності технічної можливості Оператора). Такі роботи виконуються за окремою угодою.

3. Відповідальність

3.1 Оператор несе відповідальність перед Абонентом в порядку і на умовах, визначених діючими Законами України (Закон України «Про телекомунікації»), «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», іншими діючими нормативними документами, встановленими НКРЗІ та Кабінетом міністрів України. Межі відповідальності Оператора обмежені точкою демаркації.
3.2 Оператор не несе відповідальності:
3.2.1 За зниження якості послуг, що надаються, якщо це зниження викликане пошкодженням лінії від точки демаркації до кінцевого пристрою Абонента, або самого пристрою, або застосуванням пристрою, що не має сертифікату.
3.2.2 Перед третіми особами, якщо їм буде причинний будь-який збиток, пов'язаний з діями Абонента або його клієнтів, з використанням мережі Оператора або інших операторів.
3.2.3 За користування Послугами співробітниками або іншими особами з номера (номерів) Абонента, якщо таке користування заподіяло збиток Абоненту.
3.3 Абонент несе відповідальність:
3.3.1 За несвоєчасну оплату рахунків, що виставляються Оператором.
3.3.2 За достовірність відомостей, переданих Оператору в ході складання і виконання Договору.
3.3.3 За використання пристроїв, які не мають сертифікатів та дозволу для використання на мережах зв’язку.
3.4. При невиконанні умов Договору, Абонент несе відповідальність в порядку, встановленому діючим законодавством України.

4. Порядок розрахунків

4.1 Розрахунки проводяться шляхом оплати Абонентом рахунку, що надається Оператором щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.
4.2 Абонент сплачує абонентську плату за користування доступом до міської телефонної мережі, плату за створюваний вихідний трафік в межах м. Києва, плату за проведені міжміські та міжнародні переговори, плату за надані додаткові послуги (при укладенні додаткових угод), не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду.
4.3 Абонент має можливість авансування оплати Послуг.
4.4 У випадку неодержання рахунку до 20 числа поточного місяця, Абонент повинен навести довідки по рахунку за телефонами: ____________________.

5. Форс-мажор

5.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання або обмеження виконання Договору, якщо таке викликане дією непереборних сил, передбачити які на момент підписання Договору було неможливо, а саме: військові дії, суспільні безладдя, стихійні лиха, пожежі, а також рішення органів влади та управління, які роблять неможливим або обмежують подальше виконання Договору.
5.2 Сторона, для якої виникли обставини форс-мажору, на вимогу іншої Сторони повинна надати підтвердження Торгово-Промислової Палати щодо виникнення обставин форс-мажору.

6. Додаткові умови і інші положення

6.1 У випадку створення навантаження на телефонну лінію (або канал) більше 0,75 Ерл Оператор не гарантує повнодоступність номерів Абонента, а Абоненту рекомендується вжити заходів, щодо збільшення кількості ліній підключення.
6.2 За надання послуг доступу до міжміської та міжнародної мереж в кредит, стягується плата в розмірі 2% від вартості розмови. Відсоток за кредит не стягується на суму авансу.
6.3 Відкриття додаткових сервісних послуг електронних АТС проводиться Оператором на основі письмового замовлення Абонента (лист з переліком потрібних послуг та номерів, на які вони відкриваються).
6.4 Підписанням даного Договору, Абонент надає згоду на те, що інформація про нього, в тому числі таке, що може бути кваліфіковане як персональні дані, буде внесено до бази даних Оператора. Абонент надає згоду Оператору на використання та обробку персональних даних, та погоджується з тим, що ця інформація буде використовуватись для обліку Абонентів, обліку наданих послуг, а також для розрахунків та розсилання повідомлень і рахунків на сплату послуг.
6.5 Деталізацію рахунків за проведені міжміські та міжнародні переговори Оператор може надавати в друкованому вигляді за окрему плату (Абонент сплачує вартість роздруківки за кожний аркуш), або безкоштовно по електронній пошті. Бажану форму надання даних деталізації Абонент повинен вказати письмово листом довільної форми, в якому вказати електронну адресу або друкований вигляд.
6.6 У випадку несплати установчої плати протягом 20-ти діб Договір вважається недійсним, а номери, що виділені Абоненту, скасовуються.
6.7 Всі ризики, пов’язані із використанням Абонентом будь-яких несертіфікованих пристроїв, що не входять до переліку дозволених для використання на ТМЗК, або невірне програмування встановлених технічних засобів, що може привести до здійснення несанкціонованих з’єднань та нанесенню збитків, відносяться на рахунок Абонента.
6.8 Телефони служби підтримки (оператор вузла) – ________________________.
6.9 Всі додатки складають невід'ємну частину Договору.

7. Вирішення спорів

7.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
7.2 У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

8. Термін дії Договору та умови його дострокового розірвання

8.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2013р. У разі відсутності заяви Абонента за один місяць до закінчення дії Договору, він вважається продовженим на кожний календарний рік на тих самих умовах, які були передбачені вище.
8.2 Абонент має право достроково розірвати дію Договору тільки за умови повного розрахунку з Оператором, про що письмово повідомляє Оператора не менше, ніж за 30 календарних діб до строку розірвання договору.
8.3 Оператор має право достроково розірвати дію Договору при невиконанні Абонентом умов пунктів 2.2.3, 2.3, 3.4.

9. Юридичні адреси сторін

Оператор: Абонент:

 

 

 

 

 

_________________________ _________________________
М.П. М.П.

Карта мережі
Надійний сервіс і висока якість телекомунікаційних послуг. Карта мережі
 
Тарифи
Тарифна політика ТОВ "УКРКОМ" визначається відповідним рішенням
національної Комісії з питань регулювання зв'язку.
 
Корпоративним клієнтам

Якщо декілька ваших офісів розміщені в різних частинах міста, Вам потрібно...